Skip to content

Työnohjaus

Työnohjaus on tärkeä osa työhyvinvointia kaikille työssä käyville. Dramasto tekee työnohjauksia sekä työpaikkojen tilaamana että yksityishenkilöille. Työnohjauksemme ovat suuntaukseltaan voimavara- ja ratkaisukeskeisiä.

Työnohjaus varmistaa, että jaksat työssäsi. Tavoitteena on ammatillinen kasvu, itsetuntemuksen lisääntyminen ja uusien oivallusten tekeminen. Työnohjauksella voidaan myös auttaa hankalissa tilanteissa, jakaa asiakastyön tunnekuormaa, selvittää konflikteja ja ennaltaehkäistä ristiriitatilanteita. Joskus työnohjaus auttaa hakeutumaan toisenlaisiin työtehtäviin.

Työnohjaus on tavoitteellinen ja luottamuksellisuuteen perustuva prosessi. Sinä olet oman ammattisi asiantuntija ja Dramaston valmentaja ohjaa prosessia, jonka tehtävä on saada sinut kukoistamaan työssäsi.

Mitä yksilötyönohjauksessa tapahtuu?

Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista työn, asiakaskontaktien ja työtilanteiden pohtimista luottamuksellisesti organisaation ulkopuolisen henkilön kanssa. Työnohjauksen tavoitteena on ammatillisen osaamisen ja perustehtävän kirkastaminen, työssä motivoitumisen ja työhyvinvoinnin lisääminen, sekä uupumuksen, stressin ja rutinoitumisen ehkäisy.

Työnohjauksen avulla ohjattava pääsee hahmottamaan työn vaatimuksia ja omien tietojen ja taitojen suhdetta näihin. Yksilötyönohjaus antaa mahdollisuuden omaan ammatilliseen kasvuun ja kehityksen arviointiin, selkeyttäen ja parantaen perustyötä. Työnohjauksessa löydetään ohjattavan omat vahvuudet, joita hyödynnetään tavoitteiden saavuttamiseen.

Johdon työnohjaus

Johdon työnohjausta voidaan toteuttaa yksilöohjauksena tai pienryhmissä. Johdon työnohjaus on oman työn, työtavan ja oman itsen tarkastelua ja tutkimista erityisesti johtajuuden ja johtamisen näkökulmasta. Johdon työnohjauksella voidaan tukea

  • johtamista
  • työyhteisön tavoitteiden saavuttamista
  • esihenkilön kykyä hallita ja ohjata työyhteisötaitoja.

Johdon työnohjaus on erinomainen keino jakaa omaa tunnelastia esihenkilötyöstä ja yrittäjyydestä, jossa haastavia tilanteita riittää mm. päätöksenteossa, henkilöstöön liittyen ja asiakastyössä. Pääset kehittämään omia johtamistaitojasi, syventämään omaa luottamusta työhösi ja tarkastelemaan asioita ulkopuolisen ammattilaisen kanssa luottamuksellisesti. Johdon työnohjauksen aloittamiseen ei tarvita erityistä ongelmaa – riittää että sinulla on halu kehittää työtäsi ja itseäsi, ja haluat myös oppia ehkäisemään ongelmia jo etukäteen.

Johdon työnohjauksessa esihenkilö saa keinoja ja tukea yrityksen muutoksiin, ristiriitatilanteisiin, viestintään, läsnäoloon, sekä omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin. Johdon työnohjaus on erinomainen väline esim.

  • tuoreelle esihenkilölle oman työn jäsentelyyn
  • kokeneemmalle konkarille omien ajatuksien ja tapojen tuulettamiseen
  • johtoryhmälle yhteisten linjauksien ja toimintatapojen vahvistamiseen.

Johdon työnohjaus on tutkitusti lisännyt esihenkilöiden jaksamista, ennaltaehkäissyt kuormitusta ja uupumista, sekä antanut konkreettisia keinoja haastaviin tilanteisiin. Ja ennen kaikkea johdon työnohjaus on parantanut koko työyhteisön hyvinvointia, sillä hyvinvoiva, positiivinen ja motivoitunut esihenkilö vie hyvinvointia koko työyhteisöön!

Yksilötyönohjaus yksin yrittäjille

Me Dramastossa ymmärrämme yksin yrittäjiä ja yrittäjyyden haasteita. Työnohjaus yksin yrittäjille on yrittäjyyden tukemista, kuuntelua, pohdiskelua, peilaamista ja asiakastilanteiden purkamista. Tavoitteena on tukea omaa jaksamistasi ja auttaa sinua saavuttamaan yritykselläsi menestystä.

Dramasto tarjoaa yksin yrittäjälle johdon työnohjausta normaalin yksilötyönohjauksen hinnalla.

Työnohjaus ryhmille

 Ryhmätyönohjaus on tavoitteellista, vaihtoehtoisten näkökulmien ja ratkaisumallien tutkimista dialogisessa suhteessa muiden kanssa. Työnohjauksessa on mahdollista tarkastella omaa työtä ja siihen liittyviä ja vaikuttavia taustatekijöitä laajemmin, hyödyntäen muiden osallistujien näkökulmia. Tavoitteet ja sisältö nousevat ohjattavilta; niitä voivat olla mm. asiakastilanteiden, asiakassuhteiden tai ryhmädynamiikan tarkastelu, tai oman työotteen jakaminen ja käsittely muiden kanssa.

Ryhmän voi muodostaa työtiimistä, saman työpaikan eri yksiköiden työntekijöistä tai osasta työyhteisöä. Ryhmätyönohjaus on luottamuksellista ja kaikkia ryhmän jäseniä sitoo vaitiolovelvollisuus. Ryhmän tavoitteiden lisäksi jokainen ryhmän jäsen laatii itselleen henkilökohtaiset tavoitteet. Ryhmässä jäsennetään ja prosessoidaan omaa ammattiosaamista, reflektoidaan ja jaetaan kokemuksia ja näkemyksiä yhdessä.

Työyhteisösovittelu

Dramastosta voit tilata myös työyhteisösovittelun. Siinä puolueeton ulkopuolinen henkilö, sovittelija, auttaa työyhteisössä olevan riidan osapuolia erityi­sen sovittelumenettelyn avulla löytämään voiman rat­kaista konfliktitilanne.

Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Sovit­telija ei ratkaise erimielisyyttä osapuolten puolesta, vaan toimii sovinnon mahdollistajana. Hän ohjaa prosessia, jonka lopputuloksena asianosaiset löytävät itse ratkaisun. Sovitteluprosessin ai­kana ihmisille avautuu uusia näkökulmia ja sitä kautta eri osapuolten ymmärrys toisen tilanteesta lisääntyy.

Onnistuneessa sovittelussa saadaan keskustelujen kautta aikaan sopimus, jonka kaikki osapuolet hyväksyvät ja allekirjoittavat. Työyhteisö­sovittelussa prosessi ajoittuu lähtökohtaisesti tiiviille aikavälille, yleensä 2-3 viikon ajalle: alkuinfon, sovittelijan ja konfliktiosapuolien yksilökeskusteluiden jälkeen kokoonnutaan yhteen ja sovitellaan asia mahdollisuuksien mukaan yhden päivän aikana. Tilannetta seurataan myös sovittelun jälkeen.

Varaa aika työnohjaukseen sähköisestä kalenteristamme tai jätä yhteystietosi, niin suunnitellaan työnohjauspaketti teidän tarpeisiinne!

Ota yhteyttä!